• Natura i turystyka

    Najcenniejszym dziedzictwem wsi pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie.

O sołectwie

Dąbie to malownicza kaszubska wioska położona wśród morenowych wzgórz, lasów i jezior. Ukształtowanie powierzchni terenu wsi jest rezultatem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, które ustąpiło z Pomorza około 12-13 tys. lat temu.

Pierwsza wzmianka o Dąbiu pochodzi z 1419 roku. Według informacji z roku 1560 wieś chłopska- Dąbie liczyła siedem gospodarstw i posiadała własnego sołtysa. Rozwój wsi postępował wolno i w 1734 roku było tu jedynie 12 zagród. W 1850 roku bytowski kupiec Glagen nabył od miejscowych chłopów siedem gospodarstw, skomasował ziemię i wystawił do sprzedaży jako majątek ziemski. Jego właścicielami zostali w 1870 roku Puttkamerowe. Ostatnimi właścicielami folwarku Dąbie była rodzina Meyerów. Prócz majątku nadal istniała tu wieś chłopska. Po wojnie grunty folwarczne wraz z zespołem budynków dworskich weszły w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Po jego likwidacji na początku lat 90-tych kilkakrotnie zmieniali się właściciele dworu, ostatecznie otwarto tam działający do dziś hotel Bismarck. W otaczającym go parku znajduje się wiata na ognisko i scena plenerowa. Od północy park przylega do jeziora, nad którym zlokalizowana jest mała plaża.

 

Najcenniejszym dziedzictwem wsi pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie. Duże połacie leśne stanowiące blisko 50% pow. sołectwa (485ha) przyciągają miłośników pieszych i rowerowych wycieczek oraz zbieraczy runa leśnego.

Dąbie leży w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" obejmującego obszar środkowego biegu rzeki Słupi wraz z dorzeczem. Poza tym miejscowość przecinają interesujące szlaki turystyczne:

- "Dolina Słupi"- szlak pieszy o dl. ok. 95km prowadzący z Bytowa przez Dąbie, Gałęźnię Małą, Dębnicę Kaszubską, Słupsk do Ustki. Jest to szlak związany ze Słupią i prowadzi wzdłuż górnego i środkowego biegu tej rzeki. W większości szlak przebiega przez obszar Parku Krajobrazowego" Dolina Słupi". Atrakcją tej trasy jest rzeka Słupia, jej dolina i towarzyszące jej krajobrazy, pomniki przyrody oraz system hydroenergetyczny rzeki,

- "Niebieskie Stopy Jelenia" - szlak joggingowy o dł. ok. 17km. Trasa zaczyna się przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, biegnie przez miejscowości: Przyborzyce, Dąbki, Dąbie, Pomysk Wielki, Rzepnicę i kończy się na ul. Styp-Rekowskiego. Ścieżka zmusza biegacza do nie lada wysiłku fizycznego ze względu na swą urozmaiconą rzeźbę terenu m.in. liczne górki, pagórki, podbiegi oraz długość.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt występowania w bezpośrednim sąsiedztwie Dąbia projektowanego rezerwatu pn. "Torfowisko Źródliskowe k. Dabia". Granice planowanego rezerwatu obejmują kopułę wiszącego torfowiska źródliskowego z kompleksem źródeł w otoczeniu lasów. Projektowany rezerwat jest obiektem o znaczeniu europejskim chroniącym wiszące torfowisko źródliskowe. Z uwagi na rzadkość występowania tego typu ekosystemów w Polsce oraz na dobrą kondycję torfowiska posiada ono duże znaczenie w krajowym systemie ochrony przyrody. Torfowisko w Dąbiu należy do grupy najlepiej zachowanych wiszących torfowisk źródliskowych na Pojezierzu Bytowskim.

Kopułę torfowiska rozcinają 2 główne strumienie, które łączą się u podstawy stanowią dopływ rzeki Bytowej. Woda zebrana w tym strumieniu jest bardzo czystą wodą zasilającą również stawy rybne. W sąsiedztwie torfowiska od strony południowo-zachodniej rozciągają się nieużytkowane łąki, porośnięte ziołoroślami oraz szuwarami turzycowymi. Dodatkowo w granicach projektowanego rezerwatu jako biotopy chronione występują olsy oraz grądy.

Wieś położona jest na terenie mezoregionu Pojezierza Bytowskiego ukształtowanego podczas ostatniego zlodowacenia. Teren obejmuje pas moren czołowych tworzących faliste ukształtowanie. Przeważają tu gleby brunatno ziemne i bielicowe.

Niewątpliwym atutem przyrodniczym miejscowość jest fakt, iż wschodnia część wsi leży w obrębie istniejącego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 pn. "Bvtowskie Jeziora Lobeliowe", który obejmuje zespół 12 jezior lobeliowych w okolicy Bytowa. Teren pokryty jest mozaiką lasów bukowych i drzewostanów sosnowych z rozproszonymi wśród nich torfowiskami i płatami borów bagiennych oraz łąkami i przestrzenią zagospodarowaną rolniczo.

Krajobraz wioski urozmaicają również dwa nieduże jeziora, z czego jedno znajdujące się w pobliżu hotelu Bismarck dysponuje ogólnodostępnym kąpieliskiem co sprzyja rozwojowi turystyki oraz organizowaniu różnych imprez plenerowych.

Na terenie wioski występuje 5 dębów szypułkowych w wieku od 270 do 350 lat uznanych za pomniki przyrody.

W miejscowości funkcjonuje również "Wylęgarnia Ryb Dąbie" specjalizująca się w produkcji ikry zaoczkowanej - firma, która jako jedyna w Polsce w branży akwakultury wdrożyła system zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001. Wylęgarnia powstała na bazie zasobów środowiska naturalnego - źródliskach umożliwiających funkcjonowanie stawów rybnych. Specyfika tej produkcji powoduje, że jest ona zupełnie nieuciążliwa dla środowiska.

 

Elementem dziedzictwa kulturowego, który zachował się po dzisiejsze czasy jest stary cmentarz ewangelicki położony w sąsiedztwie nieutwardzonej drogi prowadzącej do miejscowości Grzmiąca. Brak dozoru i bieżącej konserwacji spowodował, iż zatarciu uległa granica pomiędzy terenem cmentarza i otaczającego lasu, nie czytelny jest również przebieg ścieżek i podział na kwatery. Cmentarz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Kontakt